User Tools

Site Tools


156830-5804-bambinidipraga-la-gi

Bambinidipraga
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5804
Tên thay thế 1985 RL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0205518
Viễn điểm quỹ đạo 2.8280966
Độ lệch tâm 0.1665505
Chu kỳ quỹ đạo 1378.7466435
Độ bất thường trung bình 12.45426
Độ nghiêng quỹ đạo 9.77873
Kinh độ của điểm nút lên 213.37074
Acgumen của cận điểm 122.25323
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5804 Bambinidipraga (1985 RL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1985 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5804 Bambinidipraga
156830-5804-bambinidipraga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)