User Tools

Site Tools


156730-5673-mcallister-la-gi

McAllister
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 6 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5673
Đặt tên theo Voltaire
Tên thay thế 1986 RT2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1985635
Viễn điểm quỹ đạo 2.4884567
Độ lệch tâm 0.0618502
Chu kỳ quỹ đạo 1310.3842822
Độ bất thường trung bình 50.85091
Độ nghiêng quỹ đạo 1.60460
Kinh độ của điểm nút lên 338.67453
Acgumen của cận điểm 335.26306
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

5673 McAllister (1986 RT2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 9 năm 1986 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5673 McAllister
156730-5673-mcallister-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)