User Tools

Site Tools


155730-5803-tzi-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

155730-5803-tzi-la-gi [2018/11/07 17:10]
127.0.0.1 external edit
155730-5803-tzi-la-gi [2018/12/11 02:34] (current)
thaoit
Line 45: Line 45:
  ​-->​  ​-->​
 </​div>​ </​div>​
 +<header class="​header-single">​ 
 +<h1 class="​entry-title">​Dạy v&​agrave;​ học ngoại ngữ: Gian nan &​ldquo;​b&​agrave;​i to&​aacute;​n&​rdquo;​ chưa c&​oacute;​ lời giải của ng&​agrave;​nh gi&​aacute;​o dục</​h1>​ 
 +</​header>​ 
 +<div class="​entry-content">​ 
 +<div class="​single-content">​ 
 +<div id="​entry-body"​ data-field="​body">​ 
 +<​p>​Trong bảng xếp hạng chỉ số <a href="​http://​knstech.net">​th&​ocirc;​ng thạo tiếng Anh</​a>​ to&​agrave;​n cầu 2018 do tổ chức gi&​aacute;​o dục Education First c&​ocirc;​ng bố, Việt Nam đứng thứ 41 tr&​ecirc;​n tổng số 88 quốc gia v&​agrave;​ v&​ugrave;​ng l&​atilde;​nh thổ, ở mức trung b&​igrave;​nh.</​p>​ 
 +<​p>​Sau c&​aacute;​c nước n&​oacute;​i tiếng Anh như ng&​ocirc;​n ngữ thứ 2 v&​agrave;​ ở nh&​oacute;​m cao so với c&​aacute;​c nước học tiếng Anh c&​ugrave;​ng với nhiều ngoại ngữ kh&​aacute;​c. Một điểm đ&​aacute;​ng ch&​uacute;​ &​yacute;​ l&​agrave;​ số người th&​ocirc;​ng thạo tiếng Anh chủ yếu tập trung ở c&​aacute;​c th&​agrave;​nh phố lớn, c&​oacute;​ nhu cầu sử dụng tiếng Anh cao như H&​agrave;​ Nội, TP.HCM, Đ&​agrave;​ Nẵng v&​agrave;​ Hải Ph&​ograve;​ng. C&​aacute;​c địa phương c&​ograve;​n lại đều c&​oacute;​ chỉ số th&​ocirc;​ng thạo tiếng Anh ở mức thấp v&​agrave;​ rất thấp.</​p>​ 
 +<​p>​Trong kỳ thi THPT quốc gia, năm 2016, mức điểm trung b&​igrave;​nh m&​ocirc;​n ngoại ngữ l&​agrave;​ 3,48 điểm. Năm 2017 l&​agrave;​ 4,6 điểm. Năm 2018 l&​agrave;​ 3,91 điểm. Điều n&​agrave;​y cho thấy, chất lượng dạy v&​agrave;​ học ngoại ngữ trong nh&​agrave;​ trường c&​ograve;​n nhiều điều phải b&​agrave;​n.</​p>​ 
 +<​p>​Kh&​ocirc;​ng biết ngoại ngữ l&​agrave;​ một thiệt th&​ograve;​i lớn cho bản th&​acirc;​n. Kh&​ocirc;​ng chỉ bản th&​acirc;​n m&​agrave;​ n&​oacute;​ l&​agrave;​m cản trở sự ph&​aacute;​t triển của x&​atilde;​ hội. Mặc d&​ugrave;​ Nh&​agrave;​ nước rất quan t&​acirc;​m đến việc dạy v&​agrave;​ học ngoại ngữ nhưng kh&​ocirc;​ng hiểu sao đến giờ mọi thứ vẫn kh&​ocirc;​ng được cải thiện nhiều.&​nbsp;</​p>​ 
 +<​p>​Ch&​uacute;​ng ta dạy ngoại ngữ cho học sinh từ rất sớm, nhưng thực tế kh&​ocirc;​ng &​iacute;​t người tốt nghiệp đại học ra kh&​ocirc;​ng n&​oacute;​i nổi 1 c&​acirc;​u tiếng Anh đơn giản chỉ để ch&​agrave;​o hỏi hay hội thoại. Điều n&​agrave;​y t&​aacute;​c động rất ti&​ecirc;​u cực đến sự ph&​aacute;​t triển của đất nước đặc biệt khi hiện nay hội nhập đ&​atilde;​ v&​agrave;​o đến nh&​agrave;​ ch&​uacute;​ng ta, đối t&​aacute;​c hay bạn b&​egrave;​ đồng nghiệp của ch&​uacute;​ng ta l&​agrave;​ người nước ngo&​agrave;​i kh&​ocirc;​ng c&​ograve;​n l&​agrave;​ điều g&​igrave;​ xa lạ.</​p>​ 
 +<​p>​Thực trạng dạy v&​agrave;​ học ngoại ngữ tại Việt Nam như thế n&​agrave;​o?​ Đ&​acirc;​u l&​agrave;​ những giải ph&​aacute;​p để <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​n&​acirc;​ng cao chất lượng dạy</​a>​ v&​agrave;​o học tiếng Anh tại Việt Nam?</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
155730-5803-tzi-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/11 02:34 by thaoit