User Tools

Site Tools


155430-5402-kejosmith-la-gi

Bản mẫu:Unsourced

Kejosmith
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 27 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5402
Tên thay thế 1989 UK2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7658459
Viễn điểm quỹ đạo 2.3259971
Độ lệch tâm 0.1368946
Chu kỳ quỹ đạo 1068.8871967
Độ bất thường trung bình 143.41862
Độ nghiêng quỹ đạo 16.70213
Kinh độ của điểm nút lên 237.13548
Acgumen của cận điểm 133.20308
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

5402 Kejosmith (1989 UK2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 10 năm 1989 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5402 Kejosmith
155430-5402-kejosmith-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)