User Tools

Site Tools


152930-5800-pollock-la-gi

Pollock
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5800
Đặt tên theo Jackson Pollock
Tên thay thế 1982 UV1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5555631
Viễn điểm quỹ đạo 3.6374653
Độ lệch tâm 0.1746968
Chu kỳ quỹ đạo 1990.2518570
Độ bất thường trung bình 270.11081
Độ nghiêng quỹ đạo 2.98104
Kinh độ của điểm nút lên 112.99947
Acgumen của cận điểm 251.66584
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

5800 Pollock (1982 UV1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1982 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5800 Pollock
152930-5800-pollock-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)