User Tools

Site Tools


152830-5670-rosstaylor-la-gi

Rosstaylor
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5670
Tên thay thế 1985 VF2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8369926
Viễn điểm quỹ đạo 3.5190108
Độ lệch tâm 0.1073030
Chu kỳ quỹ đạo 2069.3293148
Độ bất thường trung bình 287.16573
Độ nghiêng quỹ đạo 19.85211
Kinh độ của điểm nút lên 270.78829
Acgumen của cận điểm 199.18645
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.3

5670 Rosstaylor (1985 VF2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1985 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar và đặt tên theo nhà khoa học New Zealand Stuart Ross Taylor.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5670 Rosstaylor
152830-5670-rosstaylor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)