User Tools

Site Tools


151030-4628-laplace-la-gi

Laplace
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Rozhen
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4628
Đặt tên theo Pierre-Simon Laplace
Tên thay thế 1986 RU4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3312660
Viễn điểm quỹ đạo 2.9559284
Độ lệch tâm 0.1181463
Chu kỳ quỹ đạo 1569.9699634
Độ bất thường trung bình 236.50572
Độ nghiêng quỹ đạo 11.79305
Kinh độ của điểm nút lên 275.70353
Acgumen của cận điểm 249.03418
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.0

4628 Laplace (1986 RU4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1986 bởi E. W. Elst ở Rozhen.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 4628 Laplace
151030-4628-laplace-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)