User Tools

Site Tools


150230-5273-peilisheng-la-gi

Peilisheng
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Đài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám phá Xinglong
Ngày khám phá 16 tháng 2 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5273
Tên thay thế 1982 DQ6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1116891
Viễn điểm quỹ đạo 2.5102865
Độ lệch tâm 0.0862396
Chu kỳ quỹ đạo 1283.2016394
Độ bất thường trung bình 214.59840
Độ nghiêng quỹ đạo 6.29929
Kinh độ của điểm nút lên 18.33150
Acgumen của cận điểm 69.25356
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

5273 Peilisheng (1982 DQ6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 2 năm 1982 bởi Đài thiên văn Tử Kim Sơn ở Xinglong.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5273 Peilisheng
150230-5273-peilisheng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)