User Tools

Site Tools


149430-5797-bivoj-la-gi

5797 Bivoj (1980 AA) là một thiện thạch Amor được phát hiện vào ngày 13 tháng 01 năm 1980 bởi A. Mrkos tại Klet.

149430-5797-bivoj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)