User Tools

Site Tools


147430-4952-kibeshigemaro-la-gi

Kibeshigemaro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Sugie
Nơi khám phá Dynic
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4952
Tên thay thế 1990 FC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8209721
Viễn điểm quỹ đạo 3.5074425
Độ lệch tâm 0.1084743
Chu kỳ quỹ đạo 2055.8708018
Độ bất thường trung bình 45.12497
Độ nghiêng quỹ đạo 16.97443
Kinh độ của điểm nút lên 121.98988
Acgumen của cận điểm 104.52639
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

4952 Kibeshigemaro (1990 FC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1990 bởi A. Sugie ở Dynic.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4952 Kibeshigemaro
147430-4952-kibeshigemaro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)