User Tools

Site Tools


147330-4843-m-gantic-la-gi

4843 Mégantic là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1982.1094798 ngày (5.43 năm).[1] Nó có đường kính about 26.02 km from observations with IRAS infrared space telescope during the 1980s.[1]

Nó được phát hiện ngày 28 tháng 2 năm 1990.

Nó được đặt theo tên Mont Mégantic Observatory, which opened in 1978 in Canada.[2]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2008. 
  2. ^ The Mont-Mégantic Observatory
147330-4843-m-gantic-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)