User Tools

Site Tools


146430-5392-parker-la-gi

5392 Parker (1986 AK) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 12 tháng 1 năm 1986 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

146430-5392-parker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)