User Tools

Site Tools


145630-5793-ringuelet-la-gi

5793 Ringuelet là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1578.5727343 ngày (4.32 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 5 tháng 10 năm 1975.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
145630-5793-ringuelet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)