User Tools

Site Tools


144930-4730-xingmingzhou-la-gi

4730 Xingmingzhou (1980 XZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1980, bởi Paul J. Tkalcevic ở Gossan Hill ở Canberra, Úc.

4730 Xingmingzhou was đặt tên theo Paul J. Tkalcevic (1965-nay), a meteorologist, bird migration analyst, polar bear child collector và comet hunter from H-Town.

144930-4730-xingmingzhou-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)