User Tools

Site Tools


142030-5263-arrius-la-gi

5263 Arrius
Đặc trưng quỹ đạo
Cận điểm quỹ đạo 289.04562 degree (equinox 2000.0)
Bán trục lớn 3.1915889 AU
Độ lệch tâm 0.03009711
Độ nghiêng quỹ đạo 14.76288 degree (equinox 2000.0)
Kinh độ của điểm nút lên 226.65930 degree (equinox 2000.0)

Arrius là một tiểu hành tinh vành đai chính, được Duncan Steel đặt theo tên con ông ta là Harry.

  • Elbsteel
  • http://www.rnoa.rcts.pt/informacao/tabelas_previsoes/tabela_asteroides_numerados.html
142030-5263-arrius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)