User Tools

Site Tools


141730-4947-ninkasi-la-gi

4947 Ninkasi (1988 TJ1) là một tiểu hành tinh Amor được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1988 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

Nó được đặt theo tên Ninkasi, the Sumerian goddess of wine and beer, who helped the god Lugalbanda rescue the tablets of fate from the demon Zu.[1]

  1. ^ Dictionary of minor planet names, bởi Lutz D. Schmadel.
141730-4947-ninkasi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)