User Tools

Site Tools


139930-5386-bajaja-la-gi

5386 Bajaja là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1225.8943623 ngày (3.36 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 1 tháng 10 năm 1975.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
139930-5386-bajaja-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)