User Tools

Site Tools


139830-5261-eureka-la-gi

5261 Eureka (phát /jʊˈrkə/) là một tiểu hành tinh Troia của Sao Hỏa.[1] Nó được David H. Levy và Henry Holt phát hiện tại Đài thiên văn Palomar ngày 20 tháng 6 năm 1990.

Đọc thêm
  • IAUC 5045
  • IAUC 5047
  • IAUC 5067
  • IAUC 5075
  • A. S. Rivkin, R. P. Binzel, S. J. Bus, và J. A. Grier, "Spectroscopy and Classification of Mars Trojan Asteroids", Bulletin of the American Astronomical Society 34, 2002, p. 840.
  • S. Tabachnik và N. W. Evans, "Cartography for Martian Trojans", The Astrophysical Journal 517, 1999, pp. L63-L66.
139830-5261-eureka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)