User Tools

Site Tools


139730-5147-maruyama-la-gi

Maruyama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 28 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5147
Tên thay thế 1992 BQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0890182
Viễn điểm quỹ đạo 3.1524220
Độ lệch tâm 0.2028839
Chu kỳ quỹ đạo 1549.6349361
Độ bất thường trung bình 214.29340
Độ nghiêng quỹ đạo 8.32958
Kinh độ của điểm nút lên 346.51818
Acgumen của cận điểm 274.69766
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

5147 Maruyama (1992 BQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 1 năm 1992 bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5147 Maruyama
139730-5147-maruyama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)