User Tools

Site Tools


139630-4617-zadunaisky-la-gi

4617 Zadunaisky là một tiểu hành tinh vành đai chính được đặt theo tên của một nhà thiên văn học và nhà toán học Pedro E. Zadunaisky.[1]

  1. ^ “Astronomy pioneer Pedro Elias Zadunaisky dies”. SFGate. Truy cập 1 tháng 10 năm 2015. 
139630-4617-zadunaisky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)