User Tools

Site Tools


137030-5383-leavitt-la-gi

5383 Leavitt là một tiểu hành tinh vành đai chính được đặt tên theo tên nhà thiên văn học Henrietta Swan Leavitt ở Đại học Harvard.

137030-5383-leavitt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)