User Tools

Site Tools


135930-5382-mckay-la-gi

McKay
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Robert H. McNaught
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 8 tháng 5 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5382
Tên thay thế 1991 JR2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3911829
Viễn điểm quỹ đạo 2.8672297
Độ lệch tâm 0.0905305
Chu kỳ quỹ đạo 1557.1678491
Độ bất thường trung bình 41.43203
Độ nghiêng quỹ đạo 12.76892
Kinh độ của điểm nút lên 169.17882
Acgumen của cận điểm 10.54726
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

5382 McKay (1991 JR2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 5 năm 1991 bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5382 McKay
135930-5382-mckay-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)