User Tools

Site Tools


133930-5380-sprigg-la-gi

Sprigg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. H. McNaught
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 7 tháng 5 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5380
Tên thay thế 1991 JT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0317328
Viễn điểm quỹ đạo 3.1255660
Độ lệch tâm 0.2120942
Chu kỳ quỹ đạo 1512.4703813
Độ bất thường trung bình 12.58384
Độ nghiêng quỹ đạo 9.30939
Kinh độ của điểm nút lên 242.46508
Acgumen của cận điểm 359.39213
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

5380 Sprigg (1991 JT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 5 năm 1991 bởi R. H. McNaught ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5380 Sprigg
133930-5380-sprigg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)