User Tools

Site Tools


133730-5141-tachibana-la-gi

5141 Tachibana là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 12 năm 1990, bởi Tsutomu Seki ở Geisei. Tên chỉ định của nó là 1990 YB.

  • Dictionary of Minor Planet Names, bởi Lutz D. Schmadel. ISBN 3-540-66292-8
133730-5141-tachibana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)