User Tools

Site Tools


133230-5649-donnashirley-la-gi

5649 Donnashirley (1990 WZ2) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 18 tháng 11 năm 1990 bởi Helin, E. ở Palomar.

133230-5649-donnashirley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)