User Tools

Site Tools


132230-5644-maureenbell-la-gi

5644 Maureenbell (1990 QG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1990 bởi H. E. Holt ở Palomar.[1][2] Nó được đặt theo tên Maureen E. Ockert-Bell, who has published work ngày physical và optical properties of outer planet ring systems.[1]

132230-5644-maureenbell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)