User Tools

Site Tools


131830-5139-rumoi-la-gi

Rumoi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Mukai và Takeishi
Nơi khám phá Kagoshima
Ngày khám phá 13 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5139
Đặt tên theo Rumoi
Tên thay thế 1990 VH4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7546503
Viễn điểm quỹ đạo 2.9583129
Độ lệch tâm 0.0356492
Chu kỳ quỹ đạo 1763.3786806
Độ bất thường trung bình 345.87069
Độ nghiêng quỹ đạo 2.85175
Kinh độ của điểm nút lên 57.20019
Acgumen của cận điểm 229.57861
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.2

5139 Rumoi (1990 VH4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 11 năm 1990 bởi M. Mukai và Takeishi ở Kagoshima.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5139 Rumoi
131830-5139-rumoi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)