User Tools

Site Tools


131530-p-c-mi-u-la-gi

Pác Miầu là thị trấn huyện lị của huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Thị trấn kéo dài theo chiều đông bắc-tây nam với vị trí:

  • Bắc giáp với xã Nam Quang, xã Lý Bôn của huyện Bảo Lâm
  • Đông giáp với xã Vĩnh Phong, xã Mông Ân của huyện Bảo Lâm
  • Nam giáp với xã Mông Ân, xã Thái Học của huyện Bảo Lâm và một phần nhỏ với xã Yên Phong của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
  • Tây giáp với xã Quảng Lâm và Nam Quang của huyện Bảo Lâm

Thị trấn Pác Miầu được thành lập vào ngày 27 tháng 10 năm 2006 trên cơ sở trên cơ sở điều chỉnh 4.036 ha diện tích tự nhiên và 2.619 người của xã Mông Ân.[2] Thị trấn có tuyến quốc lộ 34 cùng dòng sông Gâm chạy dọc theo chiều dài từ phía đông bắc đến tây nam. Theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, thị trấn Pác Miầu có 4.793 cư dân, trong đó có 2.417 nam và 2.376 nữ.[1]

Thị trấn Pác Miầu bao gồm các xóm Chè Pẻn, khu 1, khu 2, khu 3, khu 4, Bản Đe, Lạng Cá, Nà Ca, Phiêng Phay, Mạy Rại, Nà Bỏn. Ngoài sông Gâm, trên địa bàn thị trấn còn có các suối Bắc Miêu, suối Mẹ Hán và nậm (suối) Pùng. Các núi chính trên địa bàn thị trấn là Chà Chếnh, Đán Cuống, Phiềng Phay.

131530-p-c-mi-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)