User Tools

Site Tools


131130-5643-roques-la-gi

Roques
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5643
Tên thay thế 1990 QC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8140038
Viễn điểm quỹ đạo 2.5675240
Độ lệch tâm 0.1719766
Chu kỳ quỹ đạo 1184.3819500
Độ bất thường trung bình 215.06464
Độ nghiêng quỹ đạo 5.00094
Kinh độ của điểm nút lên 163.62505
Acgumen của cận điểm 114.61395
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

5643 Roques (1990 QC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1990 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5643 Roques
131130-5643-roques-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)