User Tools

Site Tools


130230-4217-engelhardt-la-gi

4217 Engelhardt là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện ngày 24 tháng 1 năm 1988 bởi Carolyn S. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar. Tên ban đầu của nó là 1988 BO2. Nó được đặt theo tên the Baltic German geologist và mineralogist Wolf von Engelhardt (1910–2008).

Warner, Brian (2006). “4217_Engelhardt”. The Minor Planet Observer. Palmer Divide Observatory. Truy cập ngày 30 tháng 3 năm 2006. 

130230-4217-engelhardt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)