User Tools

Site Tools


129930-5642-bobbywilliams-la-gi

5642 Bobbywilliams (1990 OK1) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 27 tháng 7 năm 1990 bởi H. E. Holt ở Palomar.

129930-5642-bobbywilliams-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)