User Tools

Site Tools


129230-4824-stradonice-la-gi

4824 Stradonice (1986 WL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 11 năm 1986 bởi A. Mrkos ở Klet.

129230-4824-stradonice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)