User Tools

Site Tools


128830-5641-mccleese-la-gi

5641 McCleese (1990 DJ) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 27 tháng 2 năm 1990 bởi E. Helin ở Palomar.

128830-5641-mccleese-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)