User Tools

Site Tools


128330-5031-vejcar-la-gi

5031 Švejcar là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1389.4246643 ngày (3.80 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1990.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2008. 
128330-5031-vejcar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)