User Tools

Site Tools


126830-5905-johnson-la-gi

5905 Johnson (1989 CJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 11 tháng 2 năm 1989 bởi E. F. Helin ở Palomar.

126830-5905-johnson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)