User Tools

Site Tools


126530-5497-sararussell-la-gi

Sararussell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5497
Tên thay thế 1975 SS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8230912
Viễn điểm quỹ đạo 3.1913026
Độ lệch tâm 0.0612217
Chu kỳ quỹ đạo 1904.7642227
Độ bất thường trung bình 339.28515
Độ nghiêng quỹ đạo 10.75314
Kinh độ của điểm nút lên 195.55359
Acgumen của cận điểm 297.95369
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

5497 Sararussell (1975 SS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1975 bởi S. J. Bus ở Palomar, đặt tên theo Dr Sara Russell,[1] ở Bảo tàng lịch sử tự nhiên, London, UK.[2]

  1. ^ “JPL Small”. Truy cập 3 tháng 10 năm 2015. 
  2. ^ “Home”. Truy cập 3 tháng 10 năm 2015. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5497 Sararussell
126530-5497-sararussell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)