User Tools

Site Tools


125730-4398-chiara-la-gi

Chiara
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Walter Ferreri
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 23 tháng 4 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4398
Tên thay thế 1984 HC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2110995
Viễn điểm quỹ đạo 2.5198529
Độ lệch tâm 0.0652624
Chu kỳ quỹ đạo 1328.8510695
Độ bất thường trung bình 335.31319
Độ nghiêng quỹ đạo 4.97040
Kinh độ của điểm nút lên 113.59039
Acgumen của cận điểm 327.30918
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

4398 Chiara (1984 HC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 4 năm 1984 bởi Walter Ferreri ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4398 Chiara
125730-4398-chiara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)