User Tools

Site Tools


123730-4925-zhoushan-la-gi

4925 Zhoushan (tên chỉ định: 1981 XH2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ở Đài thiên văn Tử Kim Sơn ở Nanjing, Trung Quốc ngày 3 tháng 12 năm 1981. Nó được đặt tên cho Chu San, một cảng Trung Quốc.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 4001–5000
  • JPL Small-Body Database Browser
123730-4925-zhoushan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)