User Tools

Site Tools


122630-5026-martes-la-gi

Martes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5026
Tên thay thế 1987 QL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8010398
Viễn điểm quỹ đạo 2.9530724
Độ lệch tâm 0.2423234
Chu kỳ quỹ đạo 1338.6207863
Độ bất thường trung bình 241.88507
Độ nghiêng quỹ đạo 4.29097
Kinh độ của điểm nút lên 304.86744
Acgumen của cận điểm 17.08362
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5026 Martes (1987 QL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1987 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5026 Martes
122630-5026-martes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)