User Tools

Site Tools


122230-5899-jedicke-la-gi

5899 Jedicke (1986 AH) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 9 tháng 1 năm 1986 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

122230-5899-jedicke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)