User Tools

Site Tools


121730-5240-kwasan-la-gi

Kwasan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Suzuki và Urata
Nơi khám phá Toyota
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5240
Tên thay thế 1990 XE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1445381
Viễn điểm quỹ đạo 2.6206933
Độ lệch tâm 0.0999228
Chu kỳ quỹ đạo 1343.3198718
Độ bất thường trung bình 279.78747
Độ nghiêng quỹ đạo 5.60960
Kinh độ của điểm nút lên 242.00742
Acgumen của cận điểm 186.27984
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

5240 Kwasan (1990 XE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1990 bởi Suzuki và Urata ở Toyota.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5240 Kwasan
121730-5240-kwasan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)