User Tools

Site Tools


120830-5239-reiki-la-gi

5239 Reiki là một tiểu hành tinh vành đai chính mang tên Reiki Kushida, một nhà thiên văn học Nhật Bản.

120830-5239-reiki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)