User Tools

Site Tools


118930-5126-achaemenides-la-gi

Achaemenides
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 1 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5126
Đặt tên theo Achaemenides
Tên thay thế 1989 CH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 5.1011415
Viễn điểm quỹ đạo 5.3659087
Độ lệch tâm 0.0252953
Chu kỳ quỹ đạo 4373.1050637
Độ bất thường trung bình 246.10518
Độ nghiêng quỹ đạo 29.86797
Kinh độ của điểm nút lên 116.48879
Acgumen của cận điểm 350.83113
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.1

5126 Achaemenides (1989 CH2) là một thiên thể Troia của Sao Mộc được phát hiện ngày 1 tháng 2 năm 1989 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

118930-5126-achaemenides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)