User Tools

Site Tools


117430-4703-kagoshima-la-gi

Kagoshima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Mukai và Takeishi
Nơi khám phá Kagoshima
Ngày khám phá 16 tháng 1 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4703
Đặt tên theo Kagoshima
Tên thay thế 1988 BL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9895523
Viễn điểm quỹ đạo 2.5118087
Độ lệch tâm 0.1160219
Chu kỳ quỹ đạo 1233.3013143
Độ bất thường trung bình 47.89983
Độ nghiêng quỹ đạo 5.39835
Kinh độ của điểm nút lên 136.26636
Acgumen của cận điểm 296.08386
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

4703 Kagoshima (1988 BL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 1 năm 1988 bởi M. Mukai và Takeishi ở Kagoshima.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4703 Kagoshima
117430-4703-kagoshima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)