User Tools

Site Tools


116730-5235-jean-loup-la-gi

5235 Jean-Loup là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1271.4366425 ngày (3.48 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1990.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 2 tháng 5 năm 2008. 
116730-5235-jean-loup-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)