User Tools

Site Tools


115330-5122-mucha-la-gi

Mucha
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 3 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5122
Đặt tên theo Alphonse Mucha
Tên thay thế 1989 AZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0751102
Viễn điểm quỹ đạo 3.1054902
Độ lệch tâm 0.1988920
Chu kỳ quỹ đạo 1522.7324283
Độ bất thường trung bình 301.92372
Độ nghiêng quỹ đạo 12.75296
Kinh độ của điểm nút lên 112.92228
Acgumen của cận điểm 259.43342
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

5122 Mucha (1989 AZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 1 năm 1989, bởi A. Mrkos ở Klet.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 5122 Mucha
115330-5122-mucha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)