User Tools

Site Tools


115030-4593-reipurth-la-gi

Tiểu hành tinh 4593 Reipurth được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1980, bởi Claes-Ingvar Lagerkvist. Nó được đặt theo tên của Bo Reipurth, sau là nhóm nhà thiên văn học ở Đài thiên văn Nam Âu.

115030-4593-reipurth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)