User Tools

Site Tools


114930-4492-debussy-la-gi

4492 Debussy là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ngày 17 tháng 9 năm 1988 bởi Eric Elst. Nó được đặt theo tên the French composer Claude Debussy.[cần dẫn nguồn] It is believed to measure approximately 10 km ở diameter.

On ngày 21 tháng 3 năm 2004 it was announced that lightcurve observations indicate the presence of a moon orbiting Debussy ở a distance of between 5.2 và 13.5 km. Its provisional name is S/2004 (4492) 1.

114930-4492-debussy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)