User Tools

Site Tools


114830-5890-carlsberg-la-gi

Carlsberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. M. West
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 19 tháng 5 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5890
Tên thay thế 1979 KG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1808970
Viễn điểm quỹ đạo 3.1764166
Độ lệch tâm 0.1858244
Chu kỳ quỹ đạo 1601.3049568
Độ bất thường trung bình 139.32718
Độ nghiêng quỹ đạo 13.80132
Kinh độ của điểm nút lên 124.40312
Acgumen của cận điểm 240.29332
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

5890 Carlsberg (1979 KG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 5 năm 1979 bởi Richard Martin West ở Đài thiên văn La Silla.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 5890 Carlsberg
114830-5890-carlsberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)