User Tools

Site Tools


114630-5621-erb-la-gi

5621 Erb (1990 SG4) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1990 bởi Lawrence, K. ở Palomar.

114630-5621-erb-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)